CUKRÁRNA ÁJA

 

Vojtěšská 99, 271 77 Neratovice
 

1264692448.jpg
                      @ cukrarna.aja at gmail.com                               Výsledek obrázku pro cell phone icon+420 608 491 000                                 Výsledek obrázku pro phone icon  +420 315 686 900
Otevírací doba
pondělí - zavřeno
úterý - neděle 9:00-17:00
státní svátek 9:00-17:00

22.12.2020 = 9:00-17:00
23.12.2020 = 9:00-14:00
24.12.2020-4.1.2021 - zavřeno

Nákupní řád

Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") platí pro nákup na internetovém obchodu na doméně www.aja.shop1.cz (dále jen "Internetový obchod"). Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Alena Švihnosová, s místem podnikání v Neratovicích,Vojtěšská 99, IČ 66400694, DIČ CZ 5657290298 (dále jen "Prodávající"), a kupujícího (zákazník, spotřebitel - dále jen "Kupující") vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "Kupní smlouva") uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu.
1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání Internetového obchodu a další související právní vztahy.
1.3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li druhou smluvní stranou naproti Prodávajícímu spotřebitel, tedy osoba, která neuskutečňuje nákup v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen "Spotřebitel"), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou Spotřebitel, avšak fyzická či právnická osoba nakupující v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen "Podnikatel"), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění platných novel.
1.4. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
1.5. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.6. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.


Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na Internetovém obchodě může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen "Uživatelský účet"). Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží a nastavení Uživatelského účtu.
2.2. Při registraci na Internetovém obchodě a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.
2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy či Obchodních podmínek.
2.5. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na provozovatele stránek Internetového obchodu, www.webgarden.cz
2.6. Vytvoření Uživatelského účtu není podmínkou pro objednání zboží na Internetovém obchodě, resp. uzavření Kupní smlouvy s Prodávajícím.


Uzavření kupní smlouvy

3.1. Webové rozhraní Internetového obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní Internetového obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3.2. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní Internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní Internetového obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží (dále společně jen jako "Objednávka").
3.3. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko na stránce s přehledem připravené Objednávky. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí, a to ihned ve webovém rozhraní Internetového obchodu, a zároveň elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa Kupujícího“).
3.4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
3.5. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká potvrzením obdržení Objednávky Prodávajícím Kupujícímu dle odst. 3.3. těchto Obchodních podmínek.
3.6. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Kupní smlouvu či Obchodní podmínky.
3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
3.8. Odesláním Objednávky prostřednictvím webového rozhraní Internetového obchodu Kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Jakékoliv úpravy těchto Obchodních podmínek či podmínek Kupní smlouvy ze strany Kupujícího musí být Prodávajícím samostatně potvrzeny - za jejich přijetí Prodávajícím se nepovažují automatická e-mailová potvrzení.
3.9. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit či změnit Objednávku, resp. Kupní smlouvu nebo její část, v případě, že není schopen obstarat požadované zboží v požadovaném množství nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží určená dodavateli nebo má pochybnosti o důvěryhodnosti Kupujícího či údajích uvedených v Objednávce a domnívá se, že jednání Kupujícího by mohlo vést k finanční újmě Prodávajícího. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Případné dohodnuté změny v Objednávce, resp. Kupní smlouvě, zanese Prodávající do objednávkového systému. V případě, že Kupujícímu touto situací vzniknou jakékoliv přeplatky či nedoplatky u Prodávajícího, zavazují se obě smluvní strany tyto finanční položky neprodleně vyrovnat.


Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu způsoby specifikovanými Prodávajícím na webovém rozhraní Internetového obchodu, a to zejména na stránce Doprava a platba a na stránce s objednávkovým formulářem.
4.2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy.
4.3. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
4.4. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny nebo její části (zálohy) ještě před odesláním zboží Kupujícímu.
4.5. Daňový doklad – fakturu vystaví a zašle Prodávající Kupujícímu společně se zbožím. V případě, že o to Kupující Prodávajícího požádá, zašle Prodávající Kupujícímu dodatečně daňový doklad - fakturu na Elektronickou adresu Kupujícího v elektronické podobě.


Právo Spotřebitele na odstoupení od Kupní smlouvy

5.1. Článek 5. těchto Obchodních podmínek se týká pouze Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je Spotřebitelem.
5.2. Kupující - Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od Kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Spotřebitel jejich originální obal, a od Kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.


Přeprava a dodání zboží

6.1. Způsob doručení zboží je Kupujícím zvolen prostřednictvím objednávkového formuláře webového rozhraní Internetového obchodu. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího mimo standardní způsoby nabízené Prodávajícím ve webovém rozhraní Internetového obchodu, a to zejména na stránce Doprava a platba a na stránce s objednávkovým formulářem, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s uskladněním, případně vrácením zásilky zpět Prodávajícímu, a dále je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
6.5. Objednané zboží je Prodávajícím expedováno Kupujícímu zpravidla po dokončení výroby, není-li ve webovém rozhraní Internetového obchodu uvedeno jinak. V případě, že by mělo být zboží expedováno déle než je předpokládaná doba výroby, zavazuje se Prodávající Kupujícího vyrozumět o předpokládaném termínu dodání.
6.6. Prodávající se zavazuje po dobu 14 dnů od přijetí Objednávky rezervovat objednané zboží pro Kupujícího, nedohodne-li se Kupující s Prodávajícím jinak. Jestliže nebude v této lhůtě objednávka uhrazena nebo zboží vyzvednuto, Prodávající nabídne objednané zboží k dalšímu prodeji a po Kupujícím může Prodávající požadovat dodatečné výdaje spojené s výrobou zboží v Objednávce.


Odpovědnost za vady, záruka, reklamační řád

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti Kupní smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
7.3. V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen „Rozpor s kupní smlouvou“), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
7.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá Prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s Kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).


Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní Internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní Internetového obchodu.
8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní Internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní Internetového obchodu. Webové rozhraní Internetového obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
8.4. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
8.5. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní Internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.


Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z Kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Prodávajícím.
9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při Objednávce provedené z webového rozhraní Internetového obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých Osobních údajích.
9.5. Zpracováním Osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou Osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.
9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na doručovací adresu Prodávajícího uvedené ve webovém rozhraní Internetového obchodu, zejména na stránce Kontakty.
9.8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (dle odst. 9.5.) provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
9.9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na Elektronickou adresu Kupujícího.


Doručování

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
10.2. Zpráva je doručena: v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.


Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní Internetového obchodu nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
11.3. Je-li některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
11.4. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná.
11.5. Veškeré fakturační, doručovací a kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny ve webovém rozhraní Internetového obchodu, zejména na stránce Kontakty.
11.6. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. prosince 2013, 0:00 hodin.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one